Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Penzióne Zornička **

Článok I. – Zmluvné strany

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len služby) Penziónom Zornička** (ďalej len Penzión) a klientom sú:
a/ BBDS, spol. s r.o.,
so sídlom Tibora Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
Prevádzka: Penzión Zornička**,
Donovaly 702, 976 39 Donovaly,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15152/S
IČO: 44 273 240
DIČ: 2022649024,
IČ DPH: SK2022649024
b/ fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len klienti)
2. Objednávku na poskytovanie služieb Penziónom (ďalej len rezervácia) môže uplatniť klient v Penzióne prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne.
3. Obsah rezervácie je uvedený na internetovej stránke Penziónu – www.penzionzornicka.sk
4. Ak to kapacita Penziónu umožňuje a ak má rezervácia všetky stanovené náležitosti a ak klient poskytne Penziónu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti, Penzión potvrdí klientovi poskytnutie služieb podľa jeho rezervácie.
5. Potvrdenie rezervácie uskutočňuje Penzión prostredníctvom internetu, zaslaním e-mailu.

Článok II. – Poskytovanie služieb klientom

1. Penzión poskytuje klientom služby na základe ich rezervácie len po jej potvrdení Penziónom a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.
2. Penzión poskytuje klientom služby v dohodnutom rozsahu a spôsobom, ktorý je určený kategorizáciou zariadenia v zmysle platných predpisov.
3. Za služby poskytnuté Penziónom je klient povinný zaplatiť Penziónu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Penziónu. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.
4. Penzión je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. Penzión je povinný o platbe informovať klienta písomne pri potvrdení rezervácie. Výška depozitu je stanovená – 20% z ceny služieb.
5. Cena služieb Penziónu vyplýva z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa cenníka dostupného na recepcii a uverejneného na internetovej stránke www.penzionzornicka.sk.
6. Splatnosť ceny služieb je najneskôr v deň odchodu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Článok III. – Práva a povinnosti klienta

1. Klient má právo na poskytnutie Služieb od 16,00 hod. prvého dňa poskytnutia služieb.
2. Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí služieb príslušné izby Penziónu najneskôr do 10,00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude klient v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť Penziónu za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa platného cenníka dostupného na recepcii a uverejneného na internetovej stránke Penziónu.
3. Ak sa Klient neubytoval do 21,00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia služieb a nebolo písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže Penzión zrušiť klientovi poskytnutie služieb.
4. Penziónom potvrdené poskytnutie služieb je klient oprávnený jednostranne zrušiť.
5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia služieb je klient povinný zaplatiť Penziónu storno poplatok vo výške:
0-2 dni pred nástupom 70%
3- a viac dní pred nástupom 0%
6. Ak sa klient rozhodne ukončiť pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy Penziónu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, alebo to nebolo následkom “vis major” – vyššej moci.

Článok IV. – Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia
6.1. Prevádzkovateľ spoločnosť BBDS, spol. S r.o.,T.Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 273 240, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15152/S, (ďalej len BBDS, spol r.o.,) vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“).
6.2. Prevádzkovateľ spoločnosť BDS, spol r.o.,spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja, využívania služieb klientami v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú prevádzkovateľom spoločnosťou BDS, spol r.o., spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb.
6.3. Prevádzkovateľ spoločnosť BDS, spol r.o.,spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov.
6.4. Rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje:meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa bydliska. Klient vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, adresa, na marketingové účely. Prevádzkovateľ spoločnosť BDS, spol r.o., sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.
6.5. Prevádzkovateľ spoločnosť BDS, spol r.o.,používa vysokoetické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou sprístupnenia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám. Rezervačný systém využíva v súčasnosti najmodernejšie systémy šifrovania citlivých dát.
6.6. Prevádzkovateľ spoločnosť BDS, spol r.o., v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky, ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov. V prípade obdržania oprávnenej žiadosti dotknutej osoby, prevádzkovateľ vybaví túto žiadosť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.
6.7. Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene.
6.8. Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie,na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
6.9. Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov.
6.10. Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu.
6.11. Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok V. – Záverečné ustanovenia

5.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
5.2. Pobyt klientov v Penzióne upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii Penziónu.
5.3. Klienti doručením rezervácie Penziónu, jednostranného zrušenia poskytnutia služieb, alebo ubytovaním v Penzióne potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.
5.4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Penzióne nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2023.