Ubytovací poriadok

1. Hosť, ktorý si prenajme izbu v Penzióne Zornička (ďalej len “PZ”), sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok PZ. Ak ho poruší, vedenie PZ má právo objednávku zrušiť.

2. V PZ môže byť ubytovaný len hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na nahliadnutie pracovníkovi recepcie za týmto účelom ihneď po príchode predloží svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti.

3. Prevádzkovateľ PZ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo rezervované a potvrdené.

4. Na základe potvrdenej rezervácie je prevádzkovateľ PZ povinný ubytovať hostí počas celej doby rezervácie, uvedenej na objednávke.

5. Ak hosť požiada o predĺženie doby ubytovania, môže mu prevádzkovateľ PZ ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný a hosť musí túto skutočnosť akceptovať.

6. Na prijímanie návštev sú k dispozícii vyhradené spoločenské miestnosti. Na izbe môže ubytovaný hosť prijímať návštevy iba so súhlasom recepcie.

7. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. musí ubytovaný hosť v ubytovacích priestoroch dodržiavať nočný pokoj, teda správať sa tak, aby svojím konaním nevyrušoval ostatných ubytovaných hostí.

8. Rezervované ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Najneskôr do 10:00 hodiny v posledný deň pobytu izbu aj uvoľní. Ak ubytovaný hosť tak neurobí v stanovenej lehote, môže mu PZ účtovať ubytovanie za nasledujúci deň.

9. Ak ubytovaný hosť akýmkoľvek spôsobom znehodnotil alebo poškodil zariadenie PZ je povinný to ohlásiť na recepcii penziónu ihneď, najneskôr však v momente svojho odchodu. Je na prevádzkovateľovi PZ, akým spôsobom bude riešiť náhradu škody od zodpovedného hosťa.

10. Prevádzkovateľ PZ poskytuje ubytovaným hosťom služby v čase, rozsahu a cene, ako mal zverejnené v čase rezervácie ubytovania a potvrdil v rezervácii.

11. Cenník poskytovaných služieb je k nahliadnutiu na recepcii penziónu.

12. Do priestorov PZ je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.

13. Prevádzkovateľ PZ nezodpovedá za veci, ubytovanými hosťami vnesené do priestorov, ktoré sú vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí.

14. Prevádzkovateľ PZ nezodpovedá za veci, ktoré si ubytovaný hosť, resp. spolucestujúce osoby zanechali v autách na nestráženom parkovisku.

15. Prevádzkovateľ PZ nezodpovedá za motorové vozidlá ubytovaných hostí zaparkovaných na vyhradených resp. na nevyhradených miestach.

16. V izbe ani spoločenských priestoroch penziónu nesmie ubytovaný hosť bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akýkoľvek zásah do elektrickej siete alebo inštalácie.

17. V penzióne a zvlášť na izbe nie je ubytovaným hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka el. spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu ubytovaného hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

18. V priestoroch penziónu platí zákaz fajčenia. V prípade porušenia zákazu bude účtovaná pokuta vo výške 50EUR.

19. Pred odchodom z penziónu je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlo, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.

20. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb ani v izbe, a ani v ostatných spoločenských priestoroch.

21. Za škody spôsobené na majetku a zariadeniach penziónu zodpovedá ubytovaný hosť v zmysle platných právnych predpisov a zákonov Slovenskej republiky.

22. Sťažnosti ubytovaných hostí a prípadné návrhy na zlepšenie prevádzky penziónu prijíma vedúci PZ, resp. jeho zástupca.

23. V PZ je na viditeľnom a ubytovaným hosťom prístupnom mieste vyvesený požiarny poriadok. Ubytovaní hostia sú povinní riadiť sa pri svojom pobyte týmto požiarnym poriadkom.

24. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, všeobecných morálnych a etických pravidiel obvyklých na území Slovenskej republiky. V prípade, že ho bude porušovať, má prevádzkovateľ PZ právo odstúpiť od poskytovania všetkých svojich služieb pred uplynutím dohodnutého času.

V Donovaloch, 01.08.2023
Zodpovedná osoba: Mgr. Barbora Balážová