Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Penzióne Zornička **

Článok I. – Zmluvné strany

1. Zmluvnými stranami pri poskytovaní ubytovacích služieb (ďalej len služby) Penziónom Zornička** (ďalej len Penzión) a  klientom sú:

a/  Banskobystrická diecézna spravovacia spol. s r.o., v skratke BBDS, spol. s r.o.,

so sídlom Tibora Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica

Prevádzka: Penzión Zornička**,

Donovaly 129, 976 39 Donovaly,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 15152/S

IČO:        44 273 240

DIČ:       2022649024,

IČ DPH:  SK2022649024

b/ fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len klienti)

2. Objednávku na poskytovanie služieb Penziónom (ďalej len rezervácia) môže uplatniť klient v

Penzióne prostredníctvom internetu, telefonicky alebo osobne.

3. Obsah rezervácie je uvedený na internetovej stránke Penziónu – www.penzionzornicka.sk

4. Ak to kapacita Penziónu umožňuje a ak má rezervácia všetky stanovené náležitosti a ak klient poskytne Penziónu potrebné informácie na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti, Penzión potvrdí klientovi poskytnutie služieb podľa jeho rezervácie.

5. Potvrdenie rezervácie uskutočňuje Penzión prostredníctvom internetu, zaslaním e-mailu.

Článok II. – Poskytovanie služieb klientom

1. Penzión poskytuje klientom služby na základe ich rezervácie len po jej potvrdení Penziónom a v súlade s týmto potvrdením, ak nedôjde k inej dohode zmluvných strán.

2. Penzión poskytuje klientom služby v dohodnutom rozsahu a spôsobom, ktorý je určený kategorizáciou zariadenia v zmysle platných predpisov.

3. Za služby poskytnuté Penziónom je klient povinný zaplatiť Penziónu dohodnutú cenu, inak cenu uvedenú v platnom cenníku Penziónu. To platí o výške ceny, spôsobe a čase jej zaplatenia.

4. Penzión je oprávnený požadovať platbu vopred alebo depozit. Penzión je povinný o platbe informovať klienta písomne pri potvrdení rezervácie. Výška depozitu je stanovená – 20% z ceny služieb.

5. Cena služieb Penziónu vyplýva z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, platia ceny podľa cenníka dostupného na recepcii a uverejneného na internetovej stránke www.penzionzornicka.sk.

6. Splatnosť ceny služieb je najneskôr v deň odchodu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Článok III. – Práva a povinnosti klienta

1. Klient má právo na poskytnutie Služieb od 16,00 hod. prvého dňa poskytnutia služieb.

2. Klient je povinný riadne odovzdať po poskytnutí služieb príslušné izby Penziónu najneskôr do 10,00 hod. dohodnutého posledného dňa poskytnutia služieb, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Ak bude klient v omeškaní so splnením tejto povinnosti, bude povinný zaplatiť Penziónu za každý deň omeškania cenu príslušných izieb podľa platného cenníka dostupného na recepcii a uverejneného na internetovej stránke Penziónu.

3. Ak sa Klient neubytoval do 21,00 hod. prvého dňa dohodnutého poskytnutia služieb a nebolo písomne, telefonicky alebo prostredníctvom internetu dohodnuté inak, môže Penzión zrušiť klientovi poskytnutie služieb.

4. Penziónom potvrdené poskytnutie služieb je klient oprávnený jednostranne zrušiť.

5. Za jednostranné zrušenie poskytnutia služieb je klient povinný zaplatiť Penziónu storno poplatok vo výške:

0-7 dní pred nástupom                  100%

8-15 dní pred nástupom                 50%

16- a viac dní pred nástupom         0%

6. Ak sa klient rozhodne ukončiť pobyt skôr, ako bolo dohodnuté v rezervácii, nemá nárok na vrátenie zaplatenej sumy Penziónu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, alebo to nebolo následkom “vis major” –  vyššej moci.

Článok IV. – Záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.

2. Pobyt klientov v Penzióne upravuje Ubytovací poriadok, ktorý je pre nich záväzný. Ubytovací poriadok je umiestnený na recepcii Penziónu.

3. Klienti doručením rezervácie Penziónu, jednostranného zrušenia poskytnutia služieb, alebo ubytovaním v Penzióne potvrdzujú, že sú im tieto podmienky známe a že s ich obsahom súhlasia.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie ubytovacích služieb v Penzióne nadobúdajú účinnosť dňom 01.08.2015.